Regulamin

Rozdział I Postanowienia wstępne

 

§ 1 Zakres Regulaminu

 

Regulamin zarządzania danymi, w których udostępnianiu pośredniczy Krajowy Rejestr Inwestycji Deweloperskich S.A. zwany dalej KRPD.PL określa:

 1. Stosowane rozwiązania organizacyjne oraz techniczne związane z przyjmowaniem, przechowywaniem, ujawnianiem, aktualizacją, usuwaniem informacji niezbędnych do wykonywania przez Deweloperów obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.(Dz.U.2011.nr.232,poz.1377) oraz Informacji handlowych Klientów.
 2. Sposób i metody realizacji prawa dostępu przez Użytkowników do informacji ujawnianych przez Deweloperów za pośrednictwem KRPD.PL-na podstawie z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.(Dz.U.2011.nr.232,poz.1377) oraz Informacji handlowych Klientów.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do usług określonych w Regulaminie.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Regulamin ma zastosowanie do Użytkowników systemu KRPD.PL, Umów zawieranych przez Klientów z KRPD.PL przy realizacji usług objętych Regulaminem oraz w odniesieniu do Raportów KRPD.PL oferowanych przez KRPD.PL.

 

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem Rejestru jest Krajowy Rejestr Przedsięwzięć Deweloperskich S.A. pl. Bema 15, 50-265 Wrocław, który ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie usług i ich sprzedaż w serwisie KRPD.PL.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży Raportów KRPD.PL z wykorzystaniem Rejestru i Systemów teleinformatycznych odpowiedzialnym za realizację Zamówień Klientów jest Krajowy Rejestr Przedsięwzięć Deweloperskich Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000436269 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale akcyjnym 100.000 zł, opłaconym w całości, NIP 8982201654, REGON 021987464.
 3. Prawa i obowiązki Klientów związane z korzystaniem z Rejestru określają postanowienia Regulaminu oraz umów zawieranych między Klientami Rejestru.
 4. Operator Rejestru realizuje tylko usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 5. Rejestr umożliwia realizację wybranych obowiązków i uprawnień Klientów wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.(Dz.U.2011.nr.232,poz.1377) oraz doręczania Informacji handlowych Klientów.
 6. Operator Rejestru nie udostępniania informacji gospodarczych w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2010. nr. 81., poz.53).
 7. Deweloper samodzielnie udostępnia za pośrednictwem KRPD.PL przekazane informacje lub informacje przygotowane przez KRPD.PL na zlecenie Dewelopera.
 8. KRPD.pl może uzupełniać informacje przekazywane przez Dewelopera o informacje jawne, dostępne publicznie.
 9. Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie w Rejestrze przed zawarciem umowy.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez niego danych do Rejestru.
 11. Klient zobowiązany jest do nie udostępniania osobom trzecim Hasła oraz do nie ujawniania informacji dotyczących korzystania z Hasła.
 12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 13. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 14. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Rejestru to komputer stacjonarny (desktop, notebook) lub mobilny (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5, JavaScript oraz Flash, zalecana rozdzielczość ekranu - min. 1024 x 768 px.

 

§ 3. Definicje.

 1. Deweloper- podmiot w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który posiada Profil w serwisie KRPD.pl.
 2. Użytkownik- - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą status użytkowania niezalogowanego lub użytkownika zalogowanego, korzystająca z Systemu teleinformatycznego, usług, Raportów KRPD.PL lub dostępu do Rejestru. 2.1 Użytkownik niezalogowany- osoba odwiedzająca serwis, nie zalogowała się w serwisie KRPD.pl  2.2. Użytkownik zalogowany –– osoba zainteresowana zakupem nieruchomości, posiadająca Profil w serwisie KRPD.pl
 3. Klient- deweloper, użytkownik
 4. Formularz rejestracyjny - elektroniczny formularz wypełniany przez Klienta podczas tworzenia Profilu, w celu określenia rodzaju konta, formy rozliczeń oraz uzupełnienia danych osobowych i dokumentów potwierdzających tożsamość.
 5. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych ustanawiany przez Klienta w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do Konta oraz Profilu i znany jedynie temu Klientowi.
 6. Konto - wyodrębniona część Rejestru, do którego dostęp posiada jedynie uprawniony Klient po podaniu indywidualnego adresu e-mail oraz Hasła.
 7. Nazwa Użytkownika - unikatowa, indywidualna nazwa, będąca adresem e-mail użytkownika, pod którą Klient będzie występował wobec Operatora serwisu oraz innych Klientów Rejestru.
 8. Operator Rejestru – Właściciel Rejestru, będący jednocześnie podmiotem prowadzącym Rejestr.
 9. Opłata - kwota pieniężna uiszczana na rzecz Operatora Rejestru przez Klienta z tytułu korzystania z Systemu teleinformatycznego Rejestru oraz usług oferowanych przez Rejestr zgodnie z Tabelą opłat i prowizji (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 10. Profil - Konto uzupełnione o dane rejestracyjne Klienta, którego dane zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatora Rejestru, w oparciu o dostarczone przez Klienta informacje.
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin dotyczący korzystania z usług Rejestru, który Klient zatwierdza w momencie założenia Konta.
 12. Zawarcie Umowy – akceptacja Regulaminu i/lub ustalenie pomiędzy Klientem a KRPD.PL dodatkowych warunków w formie elektronicznej lub pisemnej.
 13. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676).
 14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 15. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 16. Raport KRPD.PL wybrane informacje z Rejestru o deweloperze i/lub prowadzonym przez niego przedsięwzięciu deweloperskim, przekazane przez Klientów i/lub uzyskane przez Rejestr własnym staraniem.
 17. GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Rozdział II. Rejestracja oraz warunki korzystania z Rejestru.

§ 4 Rejestracja.

 1. Klient wypełnia Formularz Rejestracyjny, który jest dostępny na stronie internetowej Rejestru, na podstawie którego następuje utworzenie Profilu w Rejestrze.
 2. Klient jest zobowiązany aktualizować podane przez siebie dane poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian i przesłanie informacji Operatorowi Rejestru.
 3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. W celu rejestracji Konta, Klient podaje prawidłowy adres e-mail oraz hasło. Operator Rejestru wyśle na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie aktywacji Konta.
 5. Baza danych osobowych, w której zapisywane są.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 • dane, jakie zostaną przeze mnie zawarte w Formularzu Rejestracyjnym w celu założenia Konta, Profilu dotyczą mojej osoby i są zgodne z prawdą,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Operatora Rejestru oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Rejestru,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną,
 • upoważniam Operatora Rejestru do publikacji mojego Konta,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych do Rejestru przy rejestracji Konta, Profilu, zwieraniu Umowy z KRPD.PL, korzystaniu usług z Rejestru, pobieraniu Raportów KRPD.PL, przeglądaniu Rejestru -dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Dewelopera obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.(Dz.U.2011.nr.232,poz.1377) oraz do otrzymywania Informacji handlowych o Klientach (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

 

 

§ 5 Warunki korzystania z Rejestru.

 1. Klient może korzystać z Rejestru na dwóch poziomach dostępności: a) na poziomie Konta, które jest uaktywniane po podaniu adresu e-mail i Hasła, bez weryfikacji danych. Konto umożliwia uzupełnienie danych i Portfolio w celu weryfikacji Profilu Użytkownika. Uzyskanie dalszego dostępu do Rejestru jest wyłącznie możliwe po przejściu procedury pozytywnej weryfikacji podanych danych w Formularzu Rejestracyjnym,
  b) na poziomie Profilu, który jest uaktywniany wyłącznie po przejściu procedury pozytywnej weryfikacji podanych danych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku Klientów realizujących obowiązki wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.(Dz.U.2011.nr.232,poz.1377) oraz przekazujących do Rejestru Informacje handlowe, wymagane jest zawarcie Umowy z Operatorem Rejestru. Dysponujący Profilem mogą korzystać z Rejestru zgodnie z Regulaminem.
 2. Klienci wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych podanych przy tworzeniu Konta innym Klientom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zakazane jest zakładanie przez tego samego Klienta kilku Kont w Rejestrze.
 4. Klient może w każdym czasie zgłosić wniosek usunięcia jego Konta z Rejestru. Konto zostanie usunięte niezwłocznie przez Operatora Rejestru pod warunkiem braku jakichkolwiek zobowiązań Klienta wobec Rejestru lub innych Klientów, w szczególności z tytułu zawartej Umowy w ramach Rejestru. W przypadku istnienia takowych zobowiązań procedura usunięcia Konta zostanie wstrzymana do czasu ich uregulowania.

 

Rozdział III. Odpowiedzialność, ochrona danych osobowych, postepowanie reklamacyjne

 

§ 6 Odpowiedzialność

 1. KRPD.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 2. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Klient korzystający z Rejestru.
 3. KRPD.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 4. KRPD.PL nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z tytułu świadczonej usługi drogą elektroniczną, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spowodowane zostało okolicznościami, na które KRPD.PL nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usług KRPD.PL lub Umowy przez KRPD.PL zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 5. KRPD.PL nie odpowiadają za brak możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w przypadku:
 6. a) strat spowodowanych działaniem siły wyższej obejmującej m.in. katastrofy naturalne, działania wojenne, strajki, rozruchy, ataki terrorystyczne;
 7. b) przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych izb rozliczeniowych wynikających z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów teleinformatycznych lub zasilania.
 8. W przypadku wystąpienia nie możności korzystania z Rejestru przez Dewelopera z przyczyn zależnych od Operatora Rejestru nastąpi proporcjonalne obniżenie opłaty abonamentowej w danym miesiącu.
 9. Odpowiedzialność Operatora Rejestru wobec Dewelopera ograniczona jest do wysokości miesięcznego abonamentu, poprzedzającego zdarzenie będące podstawą roszczenia.
 10. Odpowiedzialność Operatora Rejestru wobec Użytkownika ograniczona jest do wysokości najniższego abonamentu, obowiązującego w miesiącu poprzedzającym zdarzenie będące podstawą roszczenia.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest KRPD.PL. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO pod numerem 16940/2012.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez KRPD.PL zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu nawiązywania, ukształtowania treści lub rozwiązywania stosunku prawnego wynikającego z zawarcia Umowy o przekazywanie informacji lub udostępnianie Raportu KRPD.PL oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą Umowy zawartej przez Klienta o doręczenie Raportu KRPD.PL.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie Umowy z Deweloperem oraz umożliwia Użytkownikowi dodatkowy dostęp do informacji przekazywanych za pośrednictwem KRPD.PL a także udostępnienie Raportu KRPD.PL. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania.
 4. KRPD.PL nie udziela telefonicznych informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w administrowanych przez siebie zbiorach.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługą KRPD.PL oraz sprzedażą Raportów KRPD.PL
 2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres: reklamacja@krpd.pl
 3. KRPD.PL może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji.
 4. KRPD.PL udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Rejestr zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Rejestrze nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści Rejestru wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna w Rejestrze.
 4. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie rozstrzygają sądy powszechne właściwe według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Logowanie do serwisu

x

Nie mam jeszcze konta